Přijímací řízení

Finance a školné

Finance a školné

Na Anglickém gymnázium se platí školné. Školné je předepsáno v českých korunách (Kč). Poplatky jsou každoročně revidovány a mohou být upraveny s ohledem na inflaci či z jiných důvodů. Pokud student odchází ze školy dříve než na konci 6. ročníku, je nutné, aby rodiče předali ECP písemnou výpověď jeden celý trimestr předem k rukám ředitele školy, jinak zaplatí školné za jeden trimestr navíc. Pokud se rodiče ocitnou v neočekávané finanční tísni v průběhu školního roku, mohou se obrátit na ředitele školy pro podporu a probrat s ním další postup pro platbu školného.

Školné

Školné 2024 / 2025Za trimestr KčZa rok Kč
1.-2. ročník122,000366,000
3.-4. ročník128,000384,000
5.-6. ročník IB & Maturita137,000411,000
5.-6. ročník Pouze IB157,000471,000
Školné rovněž zahrnuje:

  • adaptační výlety v září 2024*
  • výlety na konci školního roku 2024/25*
  • zkoušky IB a IGCSE

*včetně ubytování, dopravy a stravy pro oba výlety

Při nástupu do školy:

Jednorázová vratná záloha na školné50 000 Kč
Jednorázová vratná záloha na učebnice15 000 Kč

Finanční dary

Velmi si vážíme velkorysosti všech dárců, kteří se rozhodli finančně podpořit Anglické gymnázium. Ať už se jedná o obecné příspěvky pro potřeby školy, konkrétní položky nebo jednotlivá stipendia, tyto dary jsou opravdu vítány a mění životy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Anglické gymnázium konstatuje, že dary jakéhokoli druhu nebo výše částky nemohou být v žádném případě oficiálně či neoficiálně spojovány s preferenčním přístupem k přijetí nových žáků nebo ovlivnit uplatnění standardních postupů a pravidel u současných žáků. Toto prohlášení chrání obě strany před rizikem nesprávného výkladu těchto darů.

Dárci

  • Pavel Šaroch, parent
  • ASPECTA s.r.o.
  • p. Vladimíra Husáková, rodič. Děkujeme za dar poskytnutý za účelem: „Podpora činnosti školy a angažování vysoce kvalifikovaných vyučujících.“
  • Lacnea a.s. Dar 100 tis. Kč určený na vedlejší výdaje nově příchozích ukrajinských studentů v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo na podporu konceptu „Buddy system“.  

Prospěchová a sociální stipendia

Prospěchová a sociální stipendia

I když se snažíme o zachování co nejnižší částky školného, uvědomujeme si, že i přesto představuje významnou položku v rodinném rozpočtu, a proto nabízíme prospěchová a sociální stipendia, abychom podpořili všechny nadané zájemce. Mnoho našich studentů těchto opatření využívá.

Sociální stipendia

ECP podporuje studenty s vynikajícími akademickými výsledky, ale s omezenými nebo nedostatečnými rodinnými příjmy. Rodiče těchto studentů mohou podat oficiální Žádost o slevu řediteli školy, a to nejpozději do konce jarního trimestru na následující školní rok. Škola pečlivě vyhodnocuje všechny žádosti a na základě dostupných finančních prostředků vyčleněných pro tento účel rozhoduje o přidělení sociálních stipendií pro vybrané studenty ve formě slevy až 50 % z plné výše školného. Stipendium se uděluje na dobu jednoho školního roku. Na každý další školní rok musí být podána nová žádost, která bude opět vyhodnocena na základě nejnovějších studijních výsledků žáka a aktuální výše rodinného příjmu. Pokud se rodiče ocitnou v neočekávané finanční tísni v průběhu školního roku, mohou se obrátit na ředitele školy a probrat s ním další postup pro platbu školného.

Termín pro podání vyplněného formuláře Žádost o slevu pro příští akademický rok je pro všechny studenty 22. března. Formulář lze stáhnout z našich webových stránek zde. O přiznání stipendia následně rozhodne ředitel školy. Na žádosti, které budou předloženy po tomto datu, nebude brán zřetel.

Stipendium prince z Walesu

Stipendium prince z Walesu bude uděleno ambicióznímu českému studentovi, který je v současné době v 7. nebo 9. ročníku české základní školy. Úspěšný uchazeč obdrží plné stipendium po dobu šesti nebo čtyř let v závislosti na věku, ve kterém k nám v září nastoupí. Stipendium bude uděleno studentovi, který by se jinak z finančních důvodů neucházel o studium na soukromé škole.

Schwarzenberské Stipendium

Český patron Anglického gymnázia Karel Schwarzenberg souhlasil s tím, že svým jménem zaštítí Schwarzenberské Stipendium, které umožní českému studentovi navštěvovat Anglické gymnázium po dobu čtyř let. Cílem stipendia je přilákat studenta, který by si bez stipendia studium na naši škole nemohl dovolit. Vhodnost uchazeče bude posouzena na základě pravděpodobnosti, že se díky studiu jeho životní šance a akademické úspěchy výrazně zlepší.

Prospěchové stipendium Prahy 9

Toto nově nabízené stipendium je určeno pro uchazeče o studium ve 3. ročníku, kteří absolvovali základní vzdělávání ve škole v Praze 9. Úroveň slevy je až 50% z výše školného se zvážením studijního potenciálu uchazeče a s případným přihlédnutím k finanční situaci rodiny. Stipendium se uděluje zpravidla na dobu dvou let, ale při soustavných vynikajících studijních výsledcích může být prodlouženo na další dva roky. Stipendia Prahy 9 jsou udělována při nástupu do školy.

Jan Barta byl jedním z prvních absolventů Anglického gymnázia. Nyní je úspěšným internetovým podnikatelem a velkoryse financuje stipendia šesti nadějným mladým lidem, jejichž potenciál se plně nemusel projevit v českém vzdělávacím systému, ale rozvinul se až zde na ECP, tak jak se to podle Jana Barty stalo jemu samotnému. Tato stipendia mohou být až do výše 100 % školného (plně hrazené školné). Kromě toho Bartovi stipendisté obdrží příspěvek na životní náklady a výdaje na mimoškolní aktivity. Bližší informace o stipendiu Jana Barty poskytneme během registrace.  Držitelé Bartova stipendia se zavazují pomáhat při organizaci výročního koncertu pro Stipendijní fond Václava Havla a vzít si na starost jeden charitativní projekt.

Stipendium Václava Havla

Z podnětu skupiny studentů, kteří maturovali v červnu 2011, bylo založeno Stipendium Václava Havla, jehož cílem je poskytnout přístup ke vzdělání na Anglickém gymnáziu také romským studentům. Tuto studenty vedenou iniciativu nyní finančně podporuje škola. Stipendium obvykle pobírají na škole až dva studenti a vztahuje se až na plnou výší školného. Kromě toho stipendisté Václava Havla obdrží příspěvek na životní náklady a výdaje na další mimoškolní aktivity. Spolu s držiteli Bartova stipendia spolupracují na přípravě výročního koncertu pro Stipendijní fond Václava Havla a zavazují se k organizaci jednoho charitativního projektu.

Stipendium nadace Anglického gymnázia (ECF)

Toto stipendium je přiznáváno až dvěma českým studentům, kteří se ocitnou ve finanční tísni během svého studia na gymnáziu nebo při nástupu do školy. Stipendium obvykle pobírají na škole dva studenti a jeho výše může pokrýt až 80 % školného v závislosti na okolnostech.

Žádosti o stipendia je třeba podat do 31. března u koordinátorky přijímacího řízení. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek budou probíhat pohovory s kandidáty.

Ocenění talentů

Nevelká finanční částka je vyhrazena pro studenty, kteří prokáží mimořádný talent v určité činnosti. Toto ocenění není stipendiem, ale studentům, kteří ho získají, je poskytnuta skromná podpora při rozvíjení jejich talentu prostřednictvím příspěvku na sbírání zkušeností nebo potřeb k umělecké činnosti. Počet ocenění udělovaných každý rok je různý, ale většinou to jsou tři až čtyři studenti v celé škole najednou. Od studentů se očekává, že budou významně přispívat ke kulturnímu životu Anglického gymnázia, účastnit se školních a veřejných akcí a budou příkladem ostatním studentům. Tato ocenění jsou udělována současným studentům, kteří projeví mimořádný talent, nelze je proto získat na základě žádosti.

Prospěchová stipendia zakladatelů školy Prospěchová stipendia zakladatelů školy jsou každoročně udělována dvěma studentům z každého ročníku na základě nejlepších akademických výsledků v předchozím školní roce. Akademická stipendia ve výši 5 000 Kč jsou studentům předána během slavnostního Dne zakladatelů školy v říjnu.