O nás a jak se přihlásit

Proč si vybrat Anglické gymnázium

 • Jsme považováni za odborníky v poskytování IB vzdělání v ČR
 • Většina našich absolventů pokračuje na prestižních univerzitách ve světě
 • Podporujeme aktivní a nezávislé učení
 • Většina našich učitelů jsou rodilí mluvčí anglického jazyka
 • Rodiče nás doporučují

Zajímavá fakta

 • 1410+úspěšných IB absolventů
 • 23absolventů za posledních 15 let studuje v Oxfordu nebo Cambridge
 • 100%studentů dělá kompletní diplomní program IB
 • 26 yrszkušeností s programem IB
 • 70%učitelů má kvalifikaci z Velké Británie
 • 105studentů získalo více než 40 bodů ve zkouškách IB

Naši patroni

Po smrti Václava Havla se stal naším novým patronem Karel Schwarzenberg. Jsme rádi, že se role patrona naší školy ujal a připojil se tím k Jeho královské výsosti princi z Walesu.

Karel Schwarzenberg

patron školy
"Velice oceňuji, jaký důraz klade Anglické gymnázium na propojení vysoké akademické úrovně a osobních úspěchů studentů v oblastech umění, hudby, sportu, diskuze a dalších, a zároveň vytváří pocit silné sounáležitosti s ostatními. Ze studentů tak vyrůstají sebevědomí a schopní mladí lidé, kteří hovoří plynně anglicky a kteří se ve světě zcela jistě neztratí." zakládající patron školy

Václav Havel

zakládající patron školy
"S potěšením a hrdostí sleduji, jak Anglické gymnázium vyrostlo a vzkvétá. Byl jsem velice rád, že jsem se při své poslední návštěvě Prahy mohl osobně setkat se studenty a učiteli gymnázia. Zároveň jsem měl také příležitost blíže se seznámit s přátelským a motivujícím prostředím školy. Musím také ocenit, jak gymnázium studentům vštěpuje široký všeobecný přehled o světě, a že někteří studenti pokračují ve svém vysokoškolském studiu v zahraničí, především ve Spojeném království."

HRH The Prince of Wales

zakládající patron školy


Poslání


Anglické gymnázium bylo založeno za účelem poskytování vzdělání v anglickém jazyce mladým lidem v Praze, především českého původu, které je akademicky prvotřídní, avšak rovněž plně rozvíjí potenciál každého jednotlivce a připravuje je na praktické, sociální, intelektuální a morální výzvy, jimž budou čelit v dnešní globalizované společnosti.


Ředitel školyDoufáme, že studenti budou vnímat Anglické gymnázium (ECP) jako šťastné, kreativní prostředí, ve kterém mohou moci objevovat a rozvíjet své talenty, dosahovat svých akademických cílů odpovídajících jejich inteligenci a schopnostem a získávat morální uvědomění a sebedůvěru. Chceme také stimulovat jejich představivost a podporovat intelektuální zvídavost napříč učebními osnovami. Všechny tyto prvky jsou nezbytné pro posílení sebeúcty a naplnění potenciálu každého studenta.

 

Dr. Nigel Brown


Lidé v ECP

Názory rodičů

Považuji vzdělání za jednu z nejdůležitějších věcí v životě. Jsem velmi dobře obeznámena s nabídkou mezinárodních škol v Praze a vím, že ECP je mimořádná. Připravuje své studenty na závěrečné IB zkoušky i českou maturitu, na studium na univerzitě i pro život mimo školu systematickým a vyváženým přístupem. Ráda školu doporučím všem, kteří hledají opravdu výjimečnou školu.

Kateřina Bečková

rodič
ECP učí studenty vnímat svět kolem sebe komplexněji ve srovnání s tuzemskými školami. Velmi se mi líbí, jak škola přispívá k sebemotivaci žáků, ze strany vedení a učitelů vnímám všechny kroky jako promyšlený postup, který formuje naše děti ve vnímavé, samostatné, přátelské a vzdělané osobnosti s velmi lidskými postoji vůči svému okolí. Velmi oceňuji přátelskou atmosféru ve škole a na druhé straně i propracovaná pravidla, která jsou důsledně dodržována.

Ing. Karel Hampl

rodič
“V našich očích jsou učitelé ECP skutečnými hrdiny výuky v současné covidové situaci. Neskutečně oceňujeme jejich práci. Jejich úsilí přímo formuje naše děti a je pro nás nepostradatelné.”

Irena Duffková

rodič

O nás


The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol.  Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Každoročně u nás skládá zkoušky k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů. Většina studentů pokračuje ve studiích na univerzitách, převážně ve Velké Británii, ale také v České republice a jinde ve světě. Anglické gymnázium je neziskovou organizací, kterou založila nadace English College Foundation a která je vedena nezávislou správní radou.Více o historii školy

Jak se přihlásit

 1. Kontaktujte nás a spojte se s naší koordinátorku přijímacího řízení Barborou Němečkovou.
 2. Navštivte některý z našich Dnů otevřených dveří nebo si domluvte schůzku včetně pohovoru s ředitelem školy. Po dobu uzavření škol můžeme nabídnout pouze online schůzky. Termíny Dnů otevřených dveří: 12. 11. 2020, 13. 1., 9. 2. 2021.
 3. Vytiskněte a vyplňte tuto přihlášku.
 4. Uchazeči poté musí složit přijímací zkoušky nebo přijít na akademický pohovor v termínech uvedených v našich přijímacích kritériích pro akademický rok 2021/2022.

 


Uchazeči do 1.-3. ročníku skládají vstupní přijímací zkoušky z anglického jazyka, matematiky, nonverbálních schopností a případně z českého jazyka, pokud tímto jazykem hovoří. Náročnost zkoušek odpovídá předpokládanému ročníku studia. Uchazeči do 4.-5. ročníku budou pozváni k akademickému pohovoru vedenému zástupcem ředitele a dvěma nebo třemi dalšími učiteli. Akademický pohovor se částečně zaměří na předměty, které bude uchazeč chtít studovat v rámci programu IB. Součástí přijímacího řízení je pro všechny uchazeče pohovor s ředitelem školy v anglickém jazyce.


Přijímací zkoušky: Požadavky a příklady

Přijímací kritéria:

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Dny otevřených dveří: 12. listopadu 2020, 13. ledna 2021 a 9. února 2021

Akademické pohovory pro uchazeče do 4. a 5. ročníku: v průběhu března v individuálně sjednaných časech

Školní přijímací zkoušky do 2. ročníku (český jazyk, matematika, angličtina a nonverbální test studijních předpokladů): 22. dubna 2021

Státní přijímací zkoušky (pouze do 1. ročníku) (český jazyk a matematika):

5. a 6. května 2021

Školní přijímací zkoušky do 1. ročníku (angličtina a nonverbální test studijních předpokladů s možností konání našich vlastních zkoušek z matematiky a češtiny): 5. nebo 6. května 2021, ve stejný den, kdy uchazeč bude konat státní jednotnou přijímací zkoušku.

Školní přijímací zkoušky do 3. ročníku (český jazyk, matematika, angličtina a nonverbální test studijních předpokladů): 7. května 2021

2. kolo pro 1. ročník: 21. května 2021

Uchazeči o studium v 1. ročníku Anglického gymnázia skládají písemné státní zkoušky z matematiky a českého jazyka (poskytované CERMATem) a interní písemnou zkoušku z angličtiny a nonverbální test studijních předpokladů. Uchazeči do 2.-3. ročníku skládají interní zkoušky z angličtiny, matematiky, češtiny a nonverbální test. Samotným přijímacím zkouškám musí předcházet pohovor s ředitelem školy v angličtině. Zkoušky odpovídají znalostem požadovaným v jednotlivých ročnících. Vzorové testy a požadavky ke zkouškám najdete na našich webových stránkách.

Uchazeči musejí při pohovoru s ředitelem školy prokázat, že jejich komunikativní znalosti angličtiny jsou dostatečné k účasti na výuce všech předmětů v tomto jazyce. Dále ředitel posuzuje také to, zda kandidát celkově souzní s charakterem naší školy. To v praxi znamená, že hledáme kandidáty, kteří jsou otevření, uvažují v širších souvislostech, jsou osobně motivovaní a mají zájem se zapojit do práce a života ve škole i v širší komunitě.

Vysvědčení (a výstupní hodnocení) uchazeče ze školy, z níž přichází, by mělo doložit co nejlepší akademické výsledky, chování a docházku. 

Uchazeči, kteří se hlásí do 1.-3. ročníku, musí ve všech částech přijímací zkoušky dosáhnout patřičných akademických výsledků požadovaných pro přijetí.

Přijímací zkouška pro uchazeče do 4.-5. ročníku bude mít formu akademického pohovoru vedeného zástupcem ředitele a dvěma nebo třemi dalšími učiteli. Akademický pohovor se částečně zaměří na předměty, které bude uchazeč chtít studovat v rámci programu IB.

Studenti k nám mohou nastoupit:

do 1. ročníku – po 7. tř. české ZŠ/sekundě osmiletého gymnázia nebo Year 7 v britské škole

Pro uchazeče do 1. ročníku

Připomínáme, že oficiální přihlášku ke studiu je třeba vyplnit na formuláři SEVT spolu s výstupním hodnocením žáka na současné základní škole Vašeho dítěte a odevzdat ji k nám nejpozději do 1. března 2021. (K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden též tzv. zápisový lístek k odevzdání po úspěšných přijímacích zkouškách.)

 

Informace na přihlášku SEVT: 

IZO: 108 001 369 

Identifikátor školy: 600 006 140 

Obor: dvojjazyčné gymnázium 

KKOV 79-43-K/61

 

do 2. ročníku – po 8. tř. české ZŠ/tercii osmiletého gymnázia nebo Year 8 v britské škole

do 3. ročníku – po 9. tř. české ZŠ/kvartě osmiletého gymnázia nebo Year 9 v britské škole – studenti zahájí dvouletý program přípravy na IB, na jehož závěr budou skládat externí nebo interní zkoušky ze všech předmětů

do 4. ročníku – po 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo Year 10 v britské škole – studenti přestupují do 4. ročníku poměrně zřídka, zpravidla jsou to ti, kteří uvažují o přestupu do 5. ročníku. Přestože přistoupí uprostřed dvouletého programu, budou mít lepší příležitost seznámit se se školou (v záležitostech studia i péče o studenty) před začátkem náročného programu IB.

do 5. ročníku – po 2. ročníku čtyřletého gymnázia nebo Year 11 v britské škole – zahájení dvouletého programu IB. Požadujeme výbornou úroveň akademické angličtiny. 

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Anglické gymnázium přijímá zhruba:

 • 44 žáků do 1. ročníku
 • 11-12 žáků do 2. ročníku
 • 11-12 žáků do 3. ročníku
 • 4-5 žáků do 4. ročníku
 • 5 žáků do 5. ročníku

Naším cílem je přijmout hlavně studenty českého původu, i když rádi přijímáme zhruba čtvrtinu studentů z mezinárodního prostředí.

Počet přijímaných studentů
Anglické gymnázium každoročně přijímá do 1. ročníku maximálně 42 chlapců a dívek, z nichž přibližně 75% jsou občané České republiky.


Finance a školné

Na Anglickém gymnázium se platí školné. Školné je předepsáno v českých korunách (Kč). Poplatky jsou každoročně revidovány a mohou být upraveny s ohledem na inflaci či z jiných důvodů. Pokud student odchází ze školy dříve než na konci 6. ročníku, je nutné, aby rodiče předali ECP písemnou výpověď jeden celý trimestr předem k rukám ředitele školy, jinak zaplatí školné za jeden trimestr navíc. Pokud se rodiče ocitnou v neočekávané finanční tísni v průběhu školního roku, mohou se obrátit na ředitele školy pro podporu a probrat s ním další postup pro platbu školného.

Školné 2021-22


Prospěchová a sociální stipendia

I když se snažíme o zachování co nejnižší částky školného, uvědomujeme si, že i přesto představuje významnou položku v rodinném rozpočtu, a proto nabízíme prospěchová a sociální stipendia, abychom podpořili všechny nadané zájemce. Mnoho našich studentů těchto opatření využívá.
Více o stipendiích

Ocenění talentů

Nevelká finanční částka je vyhrazena pro studenty, kteří prokáží mimořádný talent v určité činnosti. Toto ocenění není stipendiem, ale studentům, kteří ho získají, je poskytnuta skromná podpora při rozvíjení jejich talentu prostřednictvím příspěvku na sbírání zkušeností nebo potřeb k umělecké činnosti. Počet ocenění udělovaných každý rok je různý, ale většinou to jsou tři až čtyři studenti v celé škole najednou. Od studentů se očekává, že budou významně přispívat ke kulturnímu životu Anglického gymnázia, účastnit se školních a veřejných akcí a budou příkladem ostatním studentům. Tato ocenění jsou udělována současným studentům, kteří projeví mimořádný talent, nelze je proto získat na základě žádosti.

Prospěchová stipendia zakladatelů školy

Prospěchová stipendia zakladatelů školy jsou každoročně udělována dvěma studentům z každého ročníku na základě nejlepších akademických výsledků v předchozím školní roce. Akademická stipendia ve výši 5 000 Kč jsou studentům předána během slavnostního Dne zakladatelů školy v říjnu.

Finanční dary

Velmi si vážíme velkorysosti všech dárců, kteří se rozhodli finančně podpořit Anglické gymnázium. Ať už se jedná o obecné příspěvky pro potřeby školy, konkrétní položky nebo jednotlivá stipendia, tyto dary jsou opravdu vítány a mění životy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Anglické gymnázium konstatuje, že dary jakéhokoli druhu nebo výše částky nemohou být v žádném případě oficiálně či neoficiálně spojovány s preferenčním přístupem k přijetí nových žáků nebo ovlivnit uplatnění standardních postupů a pravidel u současných žáků. Toto prohlášení chrání obě strany před rizikem nesprávného výkladu těchto darů.

Dárci


 • Pavel Šaroch, parent • ASPECTA s.r.o.


 

Školní řád a vnitřní směrnice školy

Školní řád

Vnitřní směrnice školy

 

Máte zájem o více informací?

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol. Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Každoročně u nás skládá zkoušky k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás a nebo si domluvte schůzku.

Kontaktujte nás

 • Cobis
 • International Bacalaureate
 • Cambridge Assesment
 • British Chamber of Commerce
 • Duke of Edinburgh International Award