Proč si vybrat Anglické gymnázium

 • Jsme považováni za odborníky v poskytování IB vzdělání v ČR
 • Většina našich absolventů pokračuje na prestižních univerzitách ve světě
 • Podporujeme aktivní a nezávislé učení
 • Většina našich učitelů jsou rodilí mluvčí anglického jazyka
 • Rodiče nás doporučují

Ocenění studenti 2018

Zajímavá fakta

 • 1200+úspěšných absolventů
 • 10absolventů za posledních 5 let studuje v Oxfordu nebo Cambridge
 • 100%studentů dělá kompletní diplomní program IB
 • 24 yrszkušeností s programem IB
 • 70%učitelů má kvalifikaci z Velké Británie
 • 96studentů získalo více než 40 bodů ve zkouškách IB

Naši patroni

Karel Schwarzenberg

Václav Havel

HRH The Prince of WalesPoslání


Anglické gymnázium bylo založeno za účelem poskytování vzdělání v anglickém jazyce mladým lidem v Praze, především českého původu, které je akademicky prvotřídní, avšak rovněž plně rozvíjí potenciál každého jednotlivce a připravuje je na praktické, sociální, intelektuální a morální výzvy, jimž budou čelit v dnešní globalizované společnosti.


Ředitel školyDoufáme, že studenti budou vnímat Anglické gymnázium (ECP) jako šťastné, kreativní prostředí, ve kterém mohou moci objevovat a rozvíjet své talenty, dosahovat svých akademických cílů odpovídajících jejich inteligenci a schopnostem a získávat morální uvědomění a sebedůvěru. Chceme také stimulovat jejich představivost a podporovat intelektuální zvídavost napříč učebními osnovami. Všechny tyto prvky jsou nezbytné pro posílení sebeúcty a naplnění potenciálu každého studenta.

 

Dr. Nigel Brown


Lidé v ECP


Názory rodičů

Kateřina Bečková

Ing. Karel Hampl

Lenka Davisonová

O nás


The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol.  Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Každoročně u nás skládá zkoušky k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů. Většina studentů pokračuje ve studiích na univerzitách, převážně ve Velké Británii, ale také v České republice a jinde ve světě. Anglické gymnázium je neziskovou organizací, kterou založila nadace English College Foundation a která je vedena nezávislou správní radou.Více o historii školy

Jak se přihlásit

 1. Kontaktujte nás a spojte se s naší koordinátorku přijímacího řízení Irenou Smetánkovou.
 2. Navštivte některý z našich Dnů otevřených dveří nebo si domluvte schůzku včetně pohovoru s ředitelem školy. Termíny Dnů otevřených dveří: 14. 11. 2018, 17. 1., 5. 2. 2019.
 3. Vytiskněte a vyplňte tuto přihlášku.
 4. Zájemci poté musí v dubnu složit přijímací zkoušku v jednom ze dvou vypsaných termínů.

Přijímací zkoušky: duben (případně květen) 2019

Zájemci o studium skládají vstupní přijímací zkoušky z anglického jazyka, matematiky, nonverbálních schopností a případně z českého jazyka, pokud tímto jazykem hovoří. Náročnost zkoušek odpovídá předpokládanému ročníku studia. Součástí přijímacího řízení je pohovor s ředitelem školy v anglickém jazyce.


Přijímací zkoušky: Požadavky a příklady

Přijímací kritéria:

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Dny otevřených dveří:

         14. listopadu 2018 od 13 do 17 hod. 
         17. ledna 2019 od 13 do 17 hod.
           5. února 2019 od 13 do 17 hod.

Státní přijímací zkoušky (pouze do 1. ročníku) (český jazyk a matematika): 16. a 17. dubna 2019

Interní přijímací zkoušky do 1. ročníku (angličtina a nonverbální test studijních předpokladů) a do 3. ročníku (český jazyk, matematika, angličtina a nonverbální test studijních předpokladů): 18. dubna 2019

Interní přijímací zkoušky do 2., 4. a 5. ročníku (český jazyk, matematika, angličtina a nonverbální test studijních předpokladů): 30. dubna 2019

2. kolo (pro 1. ročník): 2. května 2019

Uchazeči o studium v 1. ročníku Anglického gymnázia skládají písemné státní zkoušky z matematiky a českého jazyka (poskytované CERMATem) a interní písemnou zkoušku z angličtiny a nonverbální test studijních předpokladů. Ostatní uchazeči skládají interní zkoušky z angličtiny, matematiky, češtiny a nonverbální test. Samotným přijímacím zkouškám musí předcházet pohovor s ředitelem školy v angličtině. Zkoušky odpovídají znalostem požadovaným v jednotlivých ročnících. Vzorové testy a požadavky ke zkouškám najdete na našich webových stránkách.

Přijetí je možné:

do 1. ročníku – po 7. tř. české ZŠ/sekundě osmiletého gymnázia nebo Year 7 v britské škole

Pro uchazeče do 1. ročníku

Připomínáme, že oficiální přihlášku ke studiu je třeba vyplnit na formuláři SEVT spolu s výstupním hodnocením žáka na současné základní škole Vašeho dítěte a odevzdat ji k nám nejpozději do 1. března 2019. (K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden též tzv. zápisový lístek k odevzdání po úspěšných přijímacích zkouškách.)

Informace na přihlášku SEVT:

IZO: 108 001 369 , Identifikátor školy: 600 006 140, Obor: dvojjazyčné gymnázium , KKOV 79-43-K/61

do 2. ročníku – po 8. tř. české ZŠ/tercii osmiletého gymnázia nebo Year 8 v britské škole

do 3. ročníku – po 9. tř. české ZŠ/kvartě osmiletého gymnázia nebo Year 9 v britské škole – studenti zahájí dvouletý program přípravy na IB, na jehož závěr budou skládat externí nebo interní zkoušky ze všech předmětů

do 4. ročníku – po 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo Year 10 v britské škole – studenti přestupují do 4. ročníku poměrně zřídka, zpravidla jsou to ti, kteří uvažují o přestupu do 5. ročníku. Přestože přistoupí uprostřed dvouletého programu, budou mít lepší příležitost seznámit se se školou (v záležitostech studia i péče o studenty) před začátkem náročného programu IB.

do 5. ročníku – po 2. ročníku gymnázia nebo Year 11 v britské škole – zahájení dvouletého programu IB. Požadujeme výbornou úroveň akademické angličtiny.

Počet přijímaných studentů
Anglické gymnázium každoročně přijímá do 1. ročníku maximálně 42 chlapců a dívek, z nichž přibližně 75% jsou občané České republiky.

Finance a školné

Na Anglickém gymnázium se platí školné. Školné je předepsáno v českých korunách (Kč). Poplatky jsou každoročně revidovány a mohou být upraveny s ohledem na inflaci či z jiných důvodů. Pokud student odchází ze školy dříve než na konci 6. ročníku, je nutné, aby rodiče předali ECP písemnou výpověď jeden celý trimestr předem k rukám ředitele školy, jinak zaplatí školné za jeden trimestr navíc. Pokud se rodiče ocitnou v neočekávané finanční tísni v průběhu školního roku, mohou se obrátit na ředitele školy pro podporu a probrat s ním další postup pro platbu školného.

Školné 2018-19


Prospěchová a sociální stipendia

I když se snažíme o zachování co nejnižší částky školného, uvědomujeme si, že i přesto představuje významnou položku v rodinném rozpočtu, a proto nabízíme prospěchová a sociální stipendia, abychom podpořili všechny nadané zájemce. Mnoho našich studentů těchto opatření využívá.
Více o stipendiích

Ocenění talentů

Nevelká finanční částka je vyhrazena pro studenty, kteří prokáží mimořádný talent v určité činnosti. Toto ocenění není stipendiem, ale studentům, kteří ho získají, je poskytnuta skromná podpora při rozvíjení jejich talentu prostřednictvím příspěvku na sbírání zkušeností nebo potřeb k umělecké činnosti. Počet ocenění udělovaných každý rok je různý, ale většinou to jsou tři až čtyři studenti v celé škole najednou. Od studentů se očekává, že budou významně přispívat ke kulturnímu životu Anglického gymnázia, účastnit se školních a veřejných akcí a budou příkladem ostatním studentům. Tato ocenění jsou udělována současným studentům, kteří projeví mimořádný talent, nelze je proto získat na základě žádosti.

Prospěchová stipendia zakladatelů školy

Prospěchová stipendia zakladatelů školy jsou každoročně udělována dvěma studentům z každého ročníku na základě nejlepších akademických výsledků v předchozím školní roce. Akademická stipendia ve výši 5 000 Kč jsou studentům předána během slavnostního Dne zakladatelů školy v říjnu.

Důležité dokumenty

Máte zájem o více informací?

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol. Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Každoročně u nás skládá zkoušky k získání kompletního Diplomu IB zhruba 70 studentů.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás a nebo si domluvte schůzku.

Kontaktujte nás

 • Cobis
 • International Bacalaureate
 • HMC
 • Cambridge Assesment
 • British Chamber of Commerce