Zažij více! – :more programme

Chcete se ze života více radovat? Chcete svůj život naplnit něčím smysluplným? Chcete získat inspiraci pro vaše další směřování?

Prozkoumejte kořenový systém našeho Stromu zkušeností a podívejte se na to, jak se naši studenti stávají hloubavými a přemýšlivými, komunikativními a odvážnými. Prozkoumejte, jak program Zažij více! pomáhá našim studentům stát se zásadovými, otevřenými, empatickými, vyrovnanými a samozřejmě vzdělanými!

Proklikejte se Stromem zkušeností a uvidíte, jak vás Anglické gymnázium připraví na skutečný život.

:more cz
Radost Uspokojení Snažení Hloubavost Empatie Přemýšlivost Informovanost Otevřenost Zvídavost Odvaha Vyrovnanost Zásadovost Komunikativnost ROZVOJ POROZUMĚNÍ Objevování Prezentace Občanská, sociální a mravní výchova Rozvoj intelektuálních schopností Studentské projekty Reflexe Dovednosti pro život Soutěže Zájmové kroužky

Radost

Uspokojení

Snažení

Hloubavost

Hloubavost

Hloubavost  – Zvažování zkušeností

Hloubaví studenti se důkladně zamýšlejí nad vlastním učením a nabytými zkušenostmi. Jsou schopni odhalit  a posoudit své silné a slabé stránky. Díky schopnosti reflexe se postupně rozvíjí osobnost studentů. Všestranná reflexe také pomáhá studentům identifikovat, na co se mají zaměřit v oblasti studia.

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Deník zkušeností
PRE CAS blogy
Videa
Debaty a diskuse
Aktivity navazující na program přednášek a diskusí
Ucelené slovní hodnocení

a  tak dál… vše naleznete v programu :more

Empatie

Empatie

Empatie – vytváření lepšího světa  pro všechny

Empatičtí studenti projevují pochopení , soucit a respekt k potřebám a pocitům druhých. Jsou odhodlaní pomáhat a jednají tak, aby pozitivně ovlivňovali životy ostatních a  prostředí, ve kterém žijí.

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Program CARITAS
PRE CAS program a PRE CAS skupinová shromáždění
Tradiční Asijský Festival
Stipendium Václava Havla
Mnoho studentských charitních iniciativ jako například Pomoc Ukrajině
Přednášející hosté hovořící o svých charitních projektech
Návštěvy charitních organizací

a tak dál… vše naleznete v programu :more 

Přemýšlivost

Přemýšlivost

Přemýšlivost – ptáme se “proč”

Přemýšliví studenti při řešení problémů uplatňují  kritický a kreativní způsob myšlení, které jim umožňuje rozpoznat a uchopit složité  otázky a dojít  k logickým a etickým rozhodnutím. 

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Program přednášek a diskusí
Akademické přednášky
Akademické výlety
Vědecké projekty
Pražské programy
Debaty
Téma roku
Kroužky
Literární festival

a  tak dál… vše naleznete v programu :more!

Informovanost

Informovanost

Informovanost – poznáváme a chápeme

Dobře informovaní studenti zkoumají koncepty, názory a problémy, které jsou důležité z lokálního i globálního hlediska. Přitom získávají hluboké znalosti a rozvíjejí své schopnosti porozumět široké a vyvážené škále oborů.

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Program přednášek a diskusí
Debaty
Týdenní zaměření
Akademické výlety
Pražský program
ECP ECES program (Studia zaměřena na Východní a Střední Evropu)
Výlety v rámci vyučovacích předmětů
Prezentace studentských vzdělávacích projektů
Kroužky – rozšíření intelektuálních dovedností

a tak dál… vše naleznete v programu :more

Otevřenost

Otevřenost

Otevřenost – schopnost ocenit nové věci

Vnímaví a nepředpojatí studenti dokážou pochopit a docenit své kulturní zázemí i  svou osobní historii, a zároveň jsou tolerantní a otevření  novým  názorům, hodnotám a tradicím jednotlivců  i celých společenství. Jsou zvyklí hledat a hodnotit řadu hledisek a jsou ochotní budovat na základě zkušeností.

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Debaty
Výlety
Asijský festival
Týden různorodosti kultur a romské kultury
Program přednášek a diskusí
Program Caritas
Gay Straight aliance

a tak dál… vše naleznete v programu :more

Zvídavost

Zvídavost

Zvídavost – nadšení pro objevování

Zvídaví studenti  rozvíjejí svou přirozenou zvědavost. Získávají dovednosti potřebné k vedení bádání a výzkumu a k výuce přistupují samostatně. Studium jim přináší radost a tato láska ke vzdělávání jim vydrží po celý život.

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Program přednášek a diskusí
Předmětové přednášky
Vzdělávací výlety
Pracovní zkušenosti
Literární festival
Výměny
Téma roku
Soutěže
Festival umění
DofE (Program Vévody z Edinburghu)
TOK aktivity

a tak dál… vše naleznete v programu :more

Odvaha

 Odvaha

Odvaha – přijímáme výzvy a nevzdáváme se

Odvážní lidé  přistupují k neznámým a nepředvídatelným situacím  směle a uvážlivě  a samostatně se pouštějí do nových projektů, úkolů a zkoušejí nové postupy a strategie. Své názory jsou schopni pohotově a srozumitelně obhajovat.

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Program DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)
Festival umění
Kulturní olympiáda
Literární festival
PRE CAS program
Studentské iniciativy

a tak dál… vše naleznete v programu :more!

Vyrovnanost

Vyrovnanost

Vyrovnanost – dosažení harmonie

Vyrovnaní studenti chápou, že pro dosažení pocitu pohody je důležité, aby intelektuální, fyzické a emoční stránky jejich osobnosti byly v rovnováze.

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Program Wellbeing 
Sportovní výlety a sportovní aktivity
Debaty
Setkání se zajímavými vyrovnanými hostujícími přednášejícími
Pravidelné reflexe
Kroužky
DofE (program Vévody z Edinburgu)

a tak dál… vše naleznete v programu :more

Zásadovost

Zásadovost

Zásadovost – Poctivost a čestnost

Zasadoví studenti jednají poctivě a čestně, mají  silný smysl pro spravedlnost a slušnost. Respektují důstojnost jednotlivce, skupin a komunit. Přebírají zodpovědnost za své činy a jejich důsledky.

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Debaty
Týdny osvěty
Program DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)
Aktivity spojené se Stipediem Václava Havla
Program Caritas
PRE CAS program

a tak dál… vše naleznete v programu :more!

Komunikativnost

Komunikativnost

Komunikativnost – šíření myšlenek

Komunikativní lidé rozumějí myšlenkám a informacím a dokážou je sebevědomě a kreativně vyjadřovat ve více než jednom jazyce a různými způsoby komunikace. Pracují efektivně a ochotně spolupracují s ostatními.

Které aktivity nám k tomu napomáhají?

Debaty
Výlety
Reflexe
Studentské prezentace jejich CAS projektů
Mentorský program
PRE CAS projekty
Studentská rada
Workshopy pro vedoucí kolejí
DofE (program Vévody z Edinburghu)
Program přednášek a diskusí
Literární festival
Festival umění

a tak dál… vše naleznete v programu :more

ROZVOJ

Program :more – podpora komplexního rozvoje osobnosti

Aktivity programu :more  všestranně rozvíjejí osobnost každého studenta, objevují talenty, podporují komunitu a vnášejí do života jednotlivců i školy radost. Rozvíjejí také nejrůznější formy kreativity, která je velmi často klíčovým prvkem proměny mladého člověka v sebevědomého a vyváženého dospělého jedince.

Program:more přináší do školního života prvky, které jsou důležité í pro budování přátelské  komunity založené na fungujících vztazích.

I proto je program :more přímo spojen s naší výchovnou  péčí, třídní učitelé totiž pomáhají svým žákům rozpoznat,  které oblasti potřebují rozvíjet. Aktivity tohoto programu studentům často pomáhají překonat obtížné období jejich života. Na konci školního roku třídní učitel  v podrobném komentáři, jež je součástí závěrečného vysvědčení, hodnotí, jak se studentova osobnost během roku rozvíjela,  a to  díky programu:more , díky pedagogickému vedení, ale především díky vlastním iniciativám studenta inspirovanými zaměřením školy.

POROZUMĚNÍ

Program :more – chápání komplexnosti světa v širší perspektivě

Program : more přímo souvisí s akademickou oblastí školy. Prostřednictvím aktivit se studenti nejrůznějšími způsoby dozvídají více o konkrétním předmětu, a tím se efektivně učí.

Studenti studují širokou škálu oborů nejen v učebnách, ale jednotlivými předměty  se zabývají i mimo ně.To jim pomáhá lépe porozumět různým tématům a umožňuje jim také předměty a studovaná témata propojit.

Aktivity programu:more podněcují také studenty k tomu, aby si uvědomovali etický dopad našeho chování a lidské činnosti obecně. 

Program : more  však především pomáhá studentům vidět, že svět je ve své rozmanitosti fascinující a rozhodně stojí za prozkoumání.

Objevování

Prezentace

Občanská, sociální a mravní výchova

Rozvoj intelektuálních schopností

Studentské projekty

Reflexe

Dovednosti pro život

Soutěže

Zájmové kroužky