Naše předmětové oblasti

  • Anglické gymnázium má sedm předmětových oblastí

  • Všechny předměty patří do jedné z nich; každá oblast má svého vedoucího

  • Vedoucí těchto oblastí úzce spolupracují s vedením školy na akademickém programu

All

Český jazyk

Český jazyk a literatura

Studium na ECP přináší mezinárodní vzdělání zakořeněné v místní kultuře a tradici skrze každodenní akademické studium českého jazyka a literatury. Díla jsou analyzována a studována v širším kontextu literární a národní historie a jejich čtením a porozuměním se snažíme studenty vést k ocenění různých společností, včetně té jejich.

Studenti, kteří nejsou rodilými mluvčími, studují český jazyk na úrovni odpovídající jejich potřebám, aby i oni mohli lépe porozumět a ocenit zemi, ve které žijí. Zajímáme se o názory studentů, které by měli být schopni dobře formulovat, prezentovat a obhájit pomocí argumentů v českém jazyce. Umožňujeme studium celé řady kvalifikací, včetně úrovní IB, české maturity a společného evropského rámce hodnocení tzv. CEFR (Common European Framework levels).

Anglický jazyk

Anglický jazyk a literatura

Ať už vyučujeme rodilé nebo nerodilé mluvčí, je naším cílem umožnit každému studentovi rozvíjet své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce a podporovat celoživotní radost ze čtení, stejně jako sebejisté používání jazyka v každodenním životě. Díky dovednosti analyzovat literární a neliterární texty se naši studenti seznámí s používáním anglického jazyka v širším kontextu a získají pevné základy v akademické angličtině a schopnost vytvářet dobře zpracované písemné texty pro různé účely a publikum.

Nabízíme komplexní podporu všem studentům, kteří nejsou rodilými mluvčími, hodnotíme jejich potřeby při přijetí a podporujeme je po celou dobu jejich působení na ECP. Všechny předměty vyučované v anglickém jazyce mají v sobě prvek výuky jazyků, rozšiřují slovní zásobu, vysvětlují definice a používají odbornou terminologii v příslušném kontextu. Studenti se naučí používat angličtinu s jemností, přesností a humorem a stejně tak i s technickou způsobilostí.

Matematika

Matematika

V ECP spojujeme tradiční styly výuky matematiky s interaktivnějším přístupem, využíváním skupinových aktivit, výzkumem, vhodnými činnostmi, výzvami, hádankami a dalšími úkoly, které studentům nabízí možnost, aby sami pravidla objevovali a uplatňovali. Zpětná vazba pro studenty je založena na jejich pokroku v uplatňování dovedností s důrazem na osobní reflexi a zlepšení, spíše než na konvenčním hodnocení.

Oceňujeme, že naši studenti pocházejí z velké škály nejrůznějších škol a mají širokou paletu zkušeností v jednotlivých předmětech, a proto jsou naše první dva roky navrženy tak, aby se zajistilo, že všichni studenti mají slovní zásobu potřebnou pro daný předmět a pevný základ matematických dovedností a schopností řešit matematické problémy; následující kurzy IGCSE a IB poskytují striktní akademický program, který je výzvou dokonce i pro zdatného matematika.

Přírodní vědy

Přírodní vědy

Přírodní vědy rozvíjejí studenty jako vědecky gramotné tazatele, kteří jsou schopni kriticky a kreativně přemýšlet při řešení problémů, hodnocení důkazů a rozhodování. Studenty zapojujeme a inspirujeme tím, že jim ukazujeme, jak porozumění mnoha současným problémům vyžaduje pochopení základních vědeckých myšlenek, a že podporujeme zaujetí pro tyto vzájemně propojené akademické disciplíny.

Velký důraz je kladen na praktickou práci, získávání a rozvoj schopnosti přemýšlet a učení skrze objevování ve spojení s akademickou přísností. Pevně ​​věříme, že názorná ukázka je lepší než pouhé informování a činnost je lepší než ukázka. Praktické práce probíhají v našich nedávno rekonstruovaných laboratořích a informatika a výpočetní technika se vyučuje ve specializované počítačové učebně.

Cizí jazyky

Moderní cizí jazyky

Skupina Moderních cizích jazyků se skládá ze čtyř jazyků: Němčina (1.–6. ročník) Francouzština (1.–6. ročník) Španělština (2.–6. ročník) Ruština (3.–6. ročník) Ve 4. ročníku studenti skládají zkoušky v rámci evropského rámcového programu (CEF), které poskytují kvalifikaci uznávanou po celém světě. Během studia programu IB studenti obvykle pokračují ve stávajícím cizím jazyce, ale někdy je možné začít s novým cizím jazykem.

Používáme velkou řadu učebních stylů, abychom naše studenty nadchli a zapojili je nejen do vlastního jazyka, ale i do souvisejících reálií. Každoročně pořádáme výlety a studentské výměny, které poskytují příležitost zažít cizí jazyk včetně všech reálií a zároveň potkat nové přátele a sdílet zkušenosti; pro mnohé studenty je to jeden z nejdůležitějších momentů jejich studia v ECP.

Humanitní vědy

Humanitní vědy

Humanitní obory v ECP umožňují studentům rozvíjet znalosti o své vlastní kultuře a historii a nabízejí také širokou mezinárodní perspektivu. Naši mladší studenti nejprve získávají klíčové dovednosti pro přípravu ke studiu programu IB, včetně toho, jak zkoumat, analyzovat a hodnotit složité koncepce ve společnosti a historii. Všem studentům poskytujeme příležitost rozvíjet své písemné a prezentační dovednosti a také kreativní vyjadřování.

V rámci programu IB nabízíme širokou škálu předmětů: filozofii, ekonomii, psychologii, dějepis a zeměpis. Mnoho různých výletů posunuje hranice učení i mimo třídu, například návštěvy oblastí historického a kulturního významu v České republice i v zahraničí. V posledních letech navštívili naši studenti dějepisu Vídeň, Moskvu i Berlín a také naslouchali významným řečníkům a myslitelům na konferencích zde v Praze.

Umění a sport

Umění a sport

Umění je na ECP úspěšným předmětem a neomezuje se pouze na hodiny výtvarné výchovy. Naše stěny jsou stále se vyvíjející galerií studentské tvořivosti a umělecká výstava IB je jednou z nejvýznamnějších událostí školního roku. Naše oddělení umění a designu podporuje rozvoj individuální tvořivosti v mezích strukturovaného rámce zahrnujícího workshopy, návštěvy galerií a každoroční umělecké výlety do kulturních center, jako jsou Benátky, Řím, Paříž, Amsterdam a Vídeň.

Mimoškolní aktivity nabízené pracovníky oddělení umění a hostujícími umělci/designéry se pohybují od tradičních řemesel, jako je keramika a fotografie, až po nejnovější spojení umění a technologií, jako je 3D tisk. V dramatické výchově studenti získají základní technické dovednosti v jevištní technice a mají příležitost se rozvíjet v oblastech, jako je improvizace, vedoucí nakonec k přípravě jejich vlastní tvorby. Pravidelné inscenace ECP jsou pořádány v divadlech po celé Praze.

Ceníme si zkušeností, které naši studenti získají z vystupování před publikem, využívajíce stejné prostory a zařízení jako profesionální herci. Hudební výchova je také zaměřena na vystupování, v ECP se hudebníci pravidelně účastní školních akcí. Tělesná výchova staví též na týmové práci, kamarádství, soutěži, sportu a respektuje spoluhráče a soupeře. Pravidelné soutěže probíhají jak mezi jednotlivými kolejemi, tak proti týmům z jiných škol. Studenti ECP jsou při soutěžích známi hrou srdcem a velkým odhodláním. Každoroční sportovní den zahrnuje celou školní komunitu, včetně členů absolventského ročníku, kteří se vracejí, třebaže již opustili školu, aby naposledy vedli své týmy.

In Drama students the basic technical skills of stagecraft and have the opportunity to develop in areas like improvisation leading ultimately to devising their own work. There are regular ECP productions, staged at theatres throughout Prague. We value the experiences ours students get from performing to audiences, utilising the same spaces and facilities are professional actors. Music is also focused on performance, with ECP’s musicians appearing regularly at school events

Physical Education at ECP is also about teamwork, camaraderie, competition, sportsmanship and respecting teammates and opponents alike. There are regular competitions between the Houses, as well as against teams from other schools, where ECP are known for playing with heart and determination. The annual Sports Day involves the whole school community, including members of the graduating year who, although they have now left the school, return to lead their House teams into battle for one last time.

Knihovna

Knihovna Lorda Holma

V létě 2020 prošla Knihovna Lorda Holma kompletní rekonstrukcí s cílem vytvořit prostor, který by byl efektivněji přizpůsoben potřebám našich studentů. Nejprve proběhly konzultace se studenty a učiteli ohledně jejich nápadů na to, jak knihovnu vylepšit, jak vytvořit ideální zdroj pro uložení naší rozsáhlé sbírky knih a poskytnout tak flexibilní prostor, který by podpořil jak samostatné studium v tichosti, tak i společné učení. Poté byly vypracovány počáteční návrhy, které zpracovala absolventka ECP Sibel Rhea.

Stěny oddělující kancelář knihovny, sklad s učebnicemi a učebnu byly odstraněny a byl vytvořen nový prostor, který je světlý a vzdušný. Nové rozložení poskytuje více prostoru pro klidnou čítárnu i úložiště pro naši sbírku více než 10 000 knih. Na konci srpna byly knihy opět uloženy do polic a naše nová knihovna byla dokončena.

S radostí jsme sledovali nadšení nových studentů navštěvujících knihovnu poprvé i těch starších, kteří se do tohoto zrenovovaného prostoru vrátili po prázdninách. Jeden student nedávno poznamenal: „Toto je moje nejoblíbenější místo v celé škole!“ – a to byl přesně náš záměr. Doufáme, že tento nový prostor povzbudí více studentů k využívání knihovny a k rozvoji celoživotní lásky k četbě i učení.

Nově zrekonstruovaná Knihovna Lorda Holma je výjimečným prostorem, kde mají studenti i zaměstnanci přístup k informacím a mohou si číst pro radost či studium v tichém prostředí. Je to jedna z nejlepších knihoven v anglickém jazyce v Praze, která nabízí více než 10 000 knih, tisíce učebnic, řadu časopisů a kopírovací stroj. K dispozici je 10 počítačů, které mohou studenti využívat, a také 10 notebooků, které si studenti mohou vypůjčit pro použití ve výuce. Kromě toho má knihovna velkou čítárnu, kterou mohou studenti po celý den využívat pro klidné čtení nebo samostatné studium.

Katalog knihovny Destiny je k dispozici nepřetržitě a umožňuje přístup k více než 200 e-knihám, řadě předplacených databází, jako jsou Britannica Schools, JSTOR Infobase a The Day, a rovněž poskytuje odkazy na další bezplatné online zdroje. Zaměstnanci knihovny jsou k dispozici před i po výuce a v průběhu celého dne a pomáhají studentům najít vhodné zdroje, knihy k četbě nebo jim radí, jak správně vyhledávat informace či uvádět odkazy.