Naše principy

 • Otevřené myšlení
 • Učení založené na dotazování
 • Spolupráce studentů a učitelů
 • Aplikace přístupů k výuce a učení dle IB
 • Mezinárodní smýšlení


Anglické gymnázium je výjimečné. Vedle toho, co učíme, se zaměřujeme především na to, jak učíme.
Naše komunita podporuje celoživotní vzdělávání a společně pracujeme nejen na zvládnutí požadavků podle učebních osnov, ale také na rozvíjení kritického myšlení a zvažování různých pohledů. Snažíme se živit zvídavost, učit s nadšením a zamýšlet se nad tím, co učíme, abychom mohli plně rozvinout svůj potenciál.

Představujeme naše odborníky

Vedoucí předmětových oblastí

 • Více Zde
  Gail ReardonAkademický poradce; koordinátorka školního rozvrhu; matematika

  Gail Reardon

  Krásu matematiky mohou vidět pouze ti trpěliví. - Maryam Mirzakhani

 • Více Zde
  Stephen Eldervedoucí anglického jazyka a literatury

  Stephen Elder

  Inspirováno citátem C. L. R. Jamese: Studium jazyka a literatury má "technický základ. Vychutnávat si ho nevyžaduje technické znalosti, avšak analýza, která není technicky založená, je pouhým impresionismem."

 • Více Zde
  Dr. Josef Švédavedoucí českého jazyka

  Dr. Josef Švéda

  "Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více." (Jan Ámos Komenský)

 • Více Zde
  Gareth PughVedoucí oddělení německého jazyka

  Gareth Pugh

  Wittgenstein řekl: „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ Oddělení jazyků v ECP se snaží tyto hranice posunout a tak podporovat lepší komunikaci mezi lidmi.

 • Více Zde
  Jean Kerrbiologie; věda

  Jean Kerr

  "Vědec není člověk, který dává správné odpovědi, ale ten, který pokládá správné otázky." – Claude Levi-Strauss

 • Více Zde
  Terri Colliervedoucí humanitních věd, psychologie, TOK

  Terri Collier

  Studium humanitních věd prostřednictvím filozofie, dějepisu, zeměpisu a společenských věd vám otevře oči světu, ve kterém žijete, a položí základy světa, který doufáte, že vytvoříte.

 • Více Zde
  Katy MacLeodVedoucí oddělení umění

  Katy MacLeod

  Umění ve všech svých podobách hraje zásadní roli jak pro dobro jednotlivce, tak pro společnost: Umění nás žádá, abychom uvažovali jinak, viděli odlišně, slyšeli odlišně a nakonec jednali jinak, a proto má umění morální sílu. (Jeanette Winterson).Naše předmětové oblasti

Tým pro Vyučování a učení

 • Více Zde
  Daniel IbbitsonManager pro pedagogické vzdělávání; vedoucí výuky počítačových věd

  Daniel Ibbitson

  Moje filozofie vyučování a učení se zakládá na poslání programu International Baccalaureate v tom, že formujeme nezávislé a na celý život kriticky uvažující osoby ve stylu 21. století.
Příklady naší praxe:

 • Konzultujeme se studenty, jaké typy zpětné vazby jim nejlépe pomáhají s učením
 • Vytvořili jsme strategický program Vyučování a učení s cílem pomoci učitelům
  sdílet osvědčené postupy prostřednictvím spolupráce
 • Podporujeme metakognitivní aktivity, které pomáhají studentům zabývat se tím,
  jak myslí, spíše než memorovat látku
 • Obohacujeme výuku hodinami, které reflektují náš místní a globální kontext


Akademický program

Anglické gymnázium se pyšní tím, že nabízí vzdělání, které studentům pomáhá rozvíjet celkovou osobnost, schopnost přizpůsobit se životu po škole a úspěšně a šťastně žít

Byli jsme první školou v Praze, která nabídla kombinaci české maturity a programu IB, a máme prokazatelnou úspěšnost v pomoci studentům vyniknout v obou těchto kvalifikacích.
Učitelé ve škole jsou většinou z britského prostředí a všichni jsou proškoleni tak, aby pomáhali studentům dosáhnout vynikajících akademických výsledků a umožnili jim rozvíjet všechny rysy IB learner profile (profilu studentů IB). Kromě toho se také ujišťujeme, že všichni naši studenti si osvojují vynikající angličtinu, kterou používají ve vyučovacích hodinách pod vedením učitelů, kteří jsou rodilými mluvčími.

Uvědomujeme si také, že je důležité, aby si studenti uchovali českou kulturu a český jazyk na úrovni akademického vyjadřování. Naše oddělení českého jazyka má podle nás v Praze bezkonkurenční pozici. Šest rodilých mluvčích má širokou škálu zkušeností ve výuce jazyka rodilých i nerodilých mluvčích. Oddělení českého jazyka vyučuje jak český jazyk, tak i literaturu, takže všichni studenti získají vzdělání v předmětu tak, aby to odpovídalo jejich potřebám.


1.–4. ročníkStudenti v 1.–4.ročníku se učí podle učebních osnov, jejichž cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby uspěli ve zkouškách IB a získali Diplom IB, a poskytovat rozmanité a podnětné vzdělání plné výzev. Důraz klademe zejména na:

 • Rozvoj verbálních a praktických dovedností
 • Investigativní přístup k učení
 • Využití iniciativy k vyřešení problému
 • Digitální gramotnost a využívání technologií k podpoře učení
Naše osnovy splňuji požadavky Ministerstva školství ČR a integrují je s předmětovými znalostmi tradičně vyučovanými na nezávislých školách ve Spojeném království. Na konci 4. ročníku studenti absolvují řadu zkoušek, včetně jazykových zkoušek Společného evropského rámce (CEF) a našich vlastních interních zkoušek.

V současné době máme nový kurz pro 3. a 4. ročník, který se zaměřuje konkrétně na rozvoj dovedností a znalostí potřebných k dosažení úspěchu na úrovni IB Diploma a dále. Nahradil osnovy IGCSE ve většině předmětů, přičemž externí zkoušky zůstávají v matematice, v angličtině a v moderních cizích jazycích. Všechny ostatní předměty jsou hodnoceny interně. Tento nový pre-IB kurz jsme začali vyučovat v září 2020.

5.–6. ročník (Diplomní program IB)Diplom IB poskytuje studentům přístup k univerzitám po celém světě. Diplomní program je důslednou vysokoškolskou kvalifikací, která je mezinárodně uznávaná. Univerzity po celém světě oceňují skutečnost, že studenti IB vykazují vyšší pravděpodobnost dokončit studia a získat vysokoškolské tituly a pokračovat v postgraduálních pozicích na pracovišti než jejich kolegové, kteří IB neabsolvovali. Výzkum také ukazuje, že absolventi IB se častěji angažují na různých úrovních univerzitního života, jako je dobrovolnická činnost v komunitě, realizace stáží, vedení studentských aktivit a provádění výzkumu. Je to z toho důvodu, že studenti IB studují podle učebních osnov, které jsou pojaty široce i důsledně, a jsou povzbuzováni k tomu, aby samostatně přemýšleli a hráli aktivní roli v učení sebe samých. Rovněž jsou povzbuzováni k tomu, aby uvažovali v mezinárodním kontextu a lokálně působili v komunitních otázkách. Program IB vyučuje více než 4 000 škol po celém světě a studuje ho více než milion studentů. Všichni naši studenti 6. ročníku jsou registrováni k tomu, aby získali diplom IB.

Anglické gymnázium v Praze je neobvyklé tím, že vedle diplomního programu IB připravuje studenty také na českou státní maturitní zkoušku, což umožňuje studentům, kteří si to zvolí, aby mohli studovat jak na univerzitách v České republice, tak i kdekoli ve světě. Stále častěji vidíme, že naši studenti studují v širším okruhu lokalit a naším hlavním cílem je umožnit našim studentům úspěšně se ucházet o místa na špičkových univerzitách na světě.

Česká maturita

Studenti se na Anglickém gymnáziu připravují v rámci studií na zkoušky IB i na českou maturitu. Studenti maturitu získávají, pokud student a) získá diplom IB, b) složí zkoušky z českého jazyka a literatury podle požadavků CERMAT a c) získá kvalifikaci v cizím jazyce, jiném než českém a anglickém, na úrovni B1 nebo vyšší. Obecně platí, že studenti programu IB & Maturita by měli studovat češtinu na vyšší nebo standardní úrovni pro IB.

Všichni studenti studují v 1. až 4. ročníku stejný akademický program a volitelné předměty si vybírají ve 2., 3. a 4. ročníku. V 5. a 6. ročníku si studenti mohou vybrat mezi programy IB & Maturita a IB-Only (pouze IB). Všem českým a česky mluvícím studentům nabízíme složení maturitní zkoušky. Tito studenti musí skládat státní maturitní zkoušku pouze z českého jazyka, aby získali maturitní vysvědčení v plném rozsahu (je to možné díky rozhodnutí Ministerstva školství, č.j. MŠMT 10454/2014-1, podle kterého se všechny zkoušky vykonané v rámci IB považují za profilovou část maturitní zkoušky). Mnoho našich českých studentů programu IB & Maturita také obdrží dvojjazyčný Diplom IB, jelikož dosáhnou stejné úrovně v anglickém i českém jazyce a díky tomu mají možnost vybrat si z univerzit doma i po celém světě. Vzhledem k tomu, že vláda poskytuje dotace studentům získávajícím české vzdělání, studenti programu zahrnujícího českou maturitu IB & Maturita mají v 5. a 6. ročníku o něco nižší školné.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu. Zkoušky profilové části se konají formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (více zde). Kritéria hodnocení najdete zde, školní seznam maturitní četby k ústní zkoušce zde.Co říkají naši studenti

 • Více Zde
  Adéla Hniličkovástudentka 3. ročníku

  Adéla Hniličková

  Může se zdát, že Anglické gymnázium je stejné jako každá jiná škola, ale její výjimečnost spočívá v úzkých blízkých vztazích mezi námi, studenty, a učiteli. Jsou vždy k dispozici, aby nám pomohli a podpořili nás.

 • Více Zde
  Emma Horákovástudentka 3. ročníku

  Emma Horáková

  Na Anglickém gymnáziu nejvíce oceňuji to, že ​umožňuje dosáhnout rovnováhy ve věcech, které by ​na ​ostatní​ch školá​ch mohl​o být obtížné skloubit. ​Náplň studia je dost​atečně​ náročná​ k tomu​, aby mě to donutilo posouvat ​mé ​hranice, ale ​přesto mi ​stále umožňuje ​najít si čas věnovat se ​​mým mimoškol​ním zálibám. ​Podobně můžeme říci, že i když si učitelé a studenti ​mezi sebou ​udržují profesionální a uctiv​é vztah​y založené na respektu​, žáci mají vždy pocit, že mohou s učiteli ​o čemkoli pohovořit a že ​jejich hlas​ je slyšet.

 • Více Zde
  Fred Byrnestudent 5. ročníku a předseda Studentské rady

  Fred Byrne

  V éře poplašných zpráv a anti-intelektualismu si Anglické gymnázium správně cení kritického myšlení více než učení prostřednictvím memorování. Pověst školy jakožto profesionální instituce s kvalitním akademickým obsahem je zasloužená.


Akademická podpora


Všichni studenti Anglického gymnázia absolvují krátký online test dovedností, který zajišťuje univerzita v Durhamu. Naši třídní učitelé používají tyto informace spolu s výsledky přijímacích zkoušek, předchozími akademickými výsledky, pokyny učitelů jednotlivých předmětů a vlastním odborným úsudkem, a vytvářejí podle nich pravděpodobné minimální očekávání akademického úspěchu jednotlivých studentů. Dosažené výsledky sledujeme s ohledem na tuto výchozí linii a zasáhneme tam, kde se zdá, že studenti podávají nižší výkon, než lze očekávat. Jedná se o holistický systém zvažující akademické i výchovné faktory a kladoucí individuální potřeby studentů do středu tohoto procesu, protože se snažíme pomáhat každému studentovi naplnit jeho/její akademický potenciál.

Oddělení pro vzdělávací potřeby je určeno nejen pro studenty se specifickými obtížemi učení, ale nabízí také všeobecnou pomoc všem studentům školy. Vedoucí tohoto oddělení úzce spolupracuje se všemi zaměstnanci a rodiči, abychom identifikovali studenty se speciálními potřebami a mohli jim pomoci. Úroveň podpory se pohybuje od individuálních hodin nebo skupinových lekcí až po podporu přímo ve třídě, a to buď pravidelně, nebo jednorázově. Cílem oddělení pro vzdělávací potřeby je vytvořit rovné podmínky pro všechny studenty, které jim umožní dosáhnout jejich plného potenciálu bez ohledu na jejich obtíže.

Projekt ŠABLONY II – ENGLISH COLLEGE CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/00166 09

Cílem projektu jež je spolufinancován Evropskou unií je zvýšení a zlepšení kvality výuky na The English College in Prague Anglické gymnázium, o.p.s.. Celková výše podpory: 1 217 822,00 Kč

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT

Podpora inkluze

Název projektu: Podpora inkluze na Anglickém gymnáziu

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000811

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve škole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.


Máte zájem o více informací?