Studentské projekty

Maturitní ples

Maturitní ples je tradiční česká společenská událost, která zahajuje období zkoušek dospělosti a přitahuje vždy velké množství studentů, rodičů a přátel. Je to formální akce, která se koná v jednom z tradičních pražských tanečních sálů a vyžaduje společenské oblečení.  

Studenti šestého ročníku obvykle začínají přípravy plesu již v pátém ročníku. Jsou podporováni zástupkyní ředitele pro mimoškolní aktivity, ekonomickým útvarem a marketingovým manažerem. Studenti si vždy zvolí téma plesu, který určuje design plakátů, lístků, šerp, živé scénky a také nasměruje styl večerního programu. Studenti připravují taneční překvapení, do kterého je zapojena většina ročníku a je většinou vyvrcholením večera.

Organizace maturitního plesu je náročná a vyžaduje mnoho dovedností. Studenti se musí navzájem podporovat, spolupracovat a rozvíjet dobrého týmového ducha. Studenti pátého ročníku jim také pomáhají, což je pro ně velmi důležitá zkušenost pro organizování jejich vlastního maturitního plesu příštího roku.

Maturitní ples není jen důležitou událostí pro maturitní ročník a jejich rodiny, ale také pro studenty a rodiny prvního ročníku protože studenti 1. ročníku jsou na něm na naší škole  oficiálně přivítáni.

ECP Maturitní Ples 2024

ECP Maturitní Ples 2024 – Taneční překvapení

ECP Times a Literární časopis ECP

Důležitým aspektem podpory studentů v jejich tvůrčím vyjadřování je poskytnutí příležitosti k tomu, aby jejich práce byly publikovány. ECP Times je měsíčník, do kterého může nabídnout svůj článek kterýkoli ze studentů. Vychází díky Klubu novinářů, jehož členy podporujeme v tom, aby se stali pravidelnými přispěvateli. Peníze získané prodejem časopisu věnujeme na charitativní účely, které vybírá studenty vedený redakční tým. Knihovna každý rok umožňuje studentům účast v soutěžích pro autory poezie a povídek, které pořádá organizace COBIS. Všechny příspěvky do těchto soutěží jsou uveřejněny ve výročním Literárním časopise. Kromě toho vybízíme studenty, aby přispívali svými uměleckými díly, poezií i tvůrčím psaním po celý rok. Získávají tak neobyčejnou příležitost sdílet tvůrčí práci navzájem mezi sebou i vnějším světem. Všichni studenti, kteří přispějí do časopisu, dostanou jeho výtisk zdarma.

Založení nadace Stipendia Václava Havla

Poskytování příležitostí a budování mostů

V r. 2011 se čtyři studenti Anglického gymnázia  rozhodli po dokončení IB zkoušek získat dostatek peněz na studium na Anglickém gymnáziu pro mladého člověka s méně šťastného prostředí, který by významně těžil z příležitosti studovat stejně jako mohli oni. Díky velmi úspěšné aukci byli schopni získat velkou finanční částku, která se stala základem pro stipendium Václava Havla. Václav Havel, náš český zakladatel, souhlasil s tím, aby pro stipendium bylo použito jeho jméno.

Shodli jsme se na tom, aby stipendium  podporovalo  především romské studenty, protože si uvědomujeme, jak důležité je budovat mosty mezi Čechy a Romy, kteří se historicky ocitli na okraji české společnosti. Zaměstnanci a studenti Anglického gymnázia se domnívají, že vzdělávání může pomoci řešit problematické otázky, ale i my že můžeme poznáváním romské komunity, její kultury a výzev změnit stereotypní pohled na Romy. Na Anglickém gymnáziu je mnoho studentů z různých národností a všichni jsou vítáni, protože každý jedinec obohacuje školní komunitu svou jedinečnou kulturou.

V roce 2012 se díky Stipendiu Václava Havla a podpoře Anglického gymnázia mladý Rom Marek stal studentem Anglického gymnázia. V roce 2018 absolvoval školu s diplomem IB a pak studoval na Karlově univerzitě obor Starověká historie, historie a kultura islámských zemí. Díky němu mnoho studentů změnilo své názory, které často vycházely z předsudků.

Poté v roce 2016 tým složený ze stipendistu Anglického gymnázianavázal na projekt zahájený jejich čtyřmi bývalými spolužáky. Jejich cílem bylo poskytnout stejnou příležitost, jakou měl Marek, dalšímu romskému chlapci nebo dívce. 

Nakonec se jim podařilo získat konečnou částku a do školy mohl nastoupit další romský student Adam. Adam se stal velmi aktivním členem týmu Stipendia Václava havla. 

Během lockdownu studenti přišli s nápadem pořádat výtvarnou soutěž pro děti v celé České republice. Díky soutěži se jim daří šířit povědomí o Stipendiu Václava Havla a o nutnosti stavět v České republice mosty mezi většinovou společností a romskou komunitou. 

Každý rok tento tým organizuje benefiční koncert a týden romské kultury a diverzity. 

Během lockdownu studenti přišli s nápadem pořádat výtvarnou soutěž pro děti v celé České republice. Díky soutěži se jim daří šířit povědomí o Stipendiu Václava Havla a o nutnosti stavět v České republice mosty mezi většinovou společností a romskou komunitou. 

Viz. Web Stipendium Václava Havla – jeho dokončení je na spadnutí

Koncert 2024

Asijský Festival

Asijský festival Anglického gymnázia je každoroční oslavou asijské kultury pořádanou našimi asijskými studenty. Vynikající jídlo reprezentující mnoho různých asijských kuchyní spolu s hudebními a tanečními vystoupeními činí odpoledne značně ojedinělým a je velmi oblíbeným u studentů, zaměstnanců školy, rodičů a širší asijské komunity. Díky tomu, že festival má skutečně dobrou pověst a profesionální organizaci, jsou studenti podporováni několika asijskými ambasádami, které vysílají své zástupce, aby podpořili festivalový program. Peníze získané na akci jsou věnovány na charitu vybranou studenty.  V současnosti studenti podporují vzdělání dvou dětí v Indii v rámci programu Charity Praha – Adopce na dálku.

Mikrofon všem

Mikrofon všem je organizován především studenty a podporován vedoucím hudební výchovy. Dává každému studentovi nebo učiteli příležitost hrát v neformálním prostředí. Večer má neopakovatelnou atmosféru díky rozmanitosti individuálních a skupinových vystoupení. Skvělou atmosféru vytváří hudba – nejlepší jazyk na světě – spolu s nadšením a kreativitou studentů a učitelů.

ECP Mikrofon všem 2024

ECP Mikrofon všem 2023

Charitativní práce na ECP

Caritas  Programme, Pre CAS projects and IB charity projects

Pomozme všem uvěřit, že ať se stane cokoli, vždy se najde někdo, kdo nám pomůže. 

Velmi důležitou součástí života naší školy je charitativní práce, která je zakomponována do celé řady aktivit. Služba je součástí etosu naší školy,  dalo by se říci, leží v jejím srdci. 

Program CARITAS – Pomoc přírodě a životnímu prostředí, Pomoc dětem a mladým lidem, Pomoc starým lidem, Pomoc nemocným a invalidním lidem, Pomoc lidem v obtížných životních situacích, Pomoc místu, kde žijeme

Latinské slovo Caritas  je překladem řeckého výrazu AGAPE, který byl ve starověkém Řecku vyjádřením nejvyšší formy lásky – takové lásky, kdy člověk nemyslí na sebe, ale na to, aby pomohl druhým. Díky tomu, že studenti pomáhají těm, kteří se ocitají v nešťastných životních situacích, si uvědomují, jak důležitá je solidarita.  Chápou, jakou hodnotu má oběť učiněná ve prospěch jiných lidí. Uvědomují si,  jaké hodnoty jsou v životě důležité a jak komunikace a dobré vztahy jsou zásadní a jak mohou změnit život k lepšímu.

Tak charitativní program poskytuje studentům jedinečnou příležitost hrát aktivní roli při  přetváření tohoto světa v lepší místo pro život všem. .

Během let jsme navázali dobré vztahy s různými organizacemi zastupujícími hlavní oblasti, kde je nezbytná pomoc, jako jsou Vojenská nemocnice, Vila Vallila, Lesy Praha, Zajíček na koni a Domov pro seniory ve  Vysočanech.  Více informací o těchto organizacích najdete v kapitole Charita v brožurce : more programme.  

Projekty programu Pre – CAS

Studenti jsou vedeni k pochopení důležitosti charitativní práce již od prvního ročníku v rámci programu Pre – CAS. Abychom studentům pomohli rozvíjet dovednosti potřebné pro realizaci účelného charitativního projektu, začlenili jsme do třídnických hodin a do hodin občanské nauky různé aktivity zaměřené na rozličné aspekty charitativní práce. Studenti se učí, jak identifikovat oblasti potřeb a jak najít nejlepší řešení pro efektivní pomoc. Díky rozvoji dovedností nutných pro organizaci projektů jsou studenti  ve 4.ročníku schopni organizovat své nezávislé charitativní projekty. Nejlepší projekty jsou odměněny Cenou Pre- CAS na slavnostním večeru Dne zakladatelů školy. 

Budování dovedností nutných pro vedení charitativního programu

Ročník    CO                                 JAK                                  PROČ

1.ročník    Poznání                          Prozkoumat                           Porozumět

2.ročník   Charitativní projekty třídy     Společně  zažít                      Vyzkoušet

3.ročník   Plán a projekt                        Promyslet                              Být připraven

4.ročník   Projekty studentů                  Realizovat společně              Jednat

 

Charitativní projekty studentů IB

Studenti IB programu musí v rámci splnění všech povinností nutných k získání IB diplomu zorganizovat jakýkoli projekt. Hodně studentů si vybere projekt charitativní. Podívejte se na pár příkladů takovýchto projektů. 

  • Získávání prostředků pro Ukrajinu a šíření povědomí o podstatě konfliktu na Ukrajině
  • Podpora ukrajinských dětí, pomoc při začleńování do nových škol 
  • Návštěvy v domovech pro seniory, pořádání aktivit pro seniory ( Domov seniorů kardinála Berana v Mukařově, Domov pro seniory Vysočanská) 
  • Prázdninové aktivity, dílny vánočních dekorací a hledání velikonočních vajíček  pro děti v Dřevčicích.

Den poezie 

Naši studenti již mnoho let spolupracují s organizací Zajíček na koni, která podporuje děti a mládež s poruchou učení a jejich rodiny. Zajíček na koni provozuje kavárnu Ad Astra, která je ideálním místem pro pořádání večerů poezie. Studenti si obvykle vyberou téma večera, např. díla Máchy, Karla Čapka nebo Jiřího Ortena a připraví program, který zahrnuje čtení textů různých spisovatelů a také čtení poezie napsané studenty a učiteli. Čtení je vždy doprovázeno hudebním představením, aby na těchto intimních literárních akcích vznikla jedinečná atmosféra.  

Studentské vedení – Studentská rada a další role

Na English College v Praze pracujeme s našimi studenty na rozvíjení schopností vedení na všech úrovních. Jsme přesvědčeni, že studenti mohou projevit pozitivní vůdčí schopnosti různými způsoby, a proto jsme vybudovali strukturu, která studentům dává příležitost ujmout se vedoucích funkcí a uplatnit v nich své dovednosti. Náš systém kolejí poskytuje studentům širokou škálu možností k zapojení v oblasti sportu, kultury a mentoringu. Dáváme našim studentům zodpovědnost a nabízíme jim příležitost k nácviku a zdokonalování jejich řídících schopností. Myslíme si, že je totiž možné vést lidi rozmanitými způsoby a různým stylem. Podporujeme naše studenty, aby se jako vedoucí chovali čestně a uplatňovali přístup založený na inkluzi a podpoře.

Poslání studentské rady

Studentská rada je důležitý studentský orgán, který spolupracuje s vedením školy při zlepšování školního života, hraje proto v životě školy důležitou roli. Je to orgán, který reprezentuje názory studentů a podporuje studentskou komunitu.Skládá se ze zástupců ročníků a reprezentantů kolejí. Je vedena prezidentem, který je v září volen všemi studenty. Prezident, jeho zástupce se pravidelně setkávají s ředitelem a diskutují s ním o návrzích Studentské rady týkajících se zlepšování života školy nebo s ním řeší problémy, které se mohou čas od času objevit. Studentská rada též organizuje mnoho akcí a vybírá charitu, kterou studenti během roku podporují.

Prezidentská kampaň studentké rady

Jako každý tým i Studentská rada  potřebuje dobrého vůdce, a proto se v záři konají volby prezidenta Studentské rady. Prezident studentské rady nejenže předsedá studentské radě, ale plní též řadu povinností a zastupuje studenty při formálních příležitostech, jako je Den zakladatelů nebo schůze se Správní radou školy. Proto je velmi důležité vybrat správnou osobu. Všichni kandidáti prezentují své programy na ročníkových shromážděních, po nichž obvykle následuje mnoho diskusí mezi studenty. Každý kandidát musí prokázat, že je schopen tuto prestižní roli převzít. 


Role ve Studentské radě

Kapitán koleje

Role kapitána koleje obnáší

Stanovit vizi a priority koleje

Vést tým dalších kapitánů koleje

Jednou za trimestr svolat a řídit schůzi vedení koleje

Komunikovat s členy koleje při registracích a shromážděních

Účastnit se všech plánovaných schůzí kapitánů koleje

Účastnit se všech aktivit koleje

Kulturní kapitán koleje

Role kulturního kapitána obnáší

Být nepřehlédnutelným ambasadorem umění v ECP

Úzce spolupracovat s Oddělením umění a vedoucími kolejí

Být hlavním organizátorem Kulturní olympiády

V rámci propagace Olympiády a inspirace k účasti na Olympiádě udržovat aktivní kontakt s učiteli  

Příležitostně hovořit na shromážděních v roli kulturního kapitána

Účastnit se všech plánovaných schůzí a aktivně se podílet na plánování

Sportovní kapitán

Role sportovního kapitána obnáší

Propagovat mezikolejní sportovní akce ve své koleji

Propagovat účast v mezikolejních sportovních soutěžích mezi všemi ročníky

Organizovat týmy pro reprezentaci koleje v jednotlivých soutěžích

Být aktivním ambasadorem a účastníkem koleje ve všech sportovních soutěžích

Pomáhat oddělení tělesné výchovy s organizací jednotlivých soutěží

Účastnit se všech plánovaných schůzí


Akce studentské rady

Vánoční trh

Každoroční vánoční trh je neformální akce. Účastní se jí každá třída podporovaná třídním učitelem . Peníze získané na trhu jsou věnovány charitě, kterou si studenti vybírají začátkem školního roku.

Prodej cukrářských výrobků

Studentská rada, jednotlivé třídy nebo charitativní seskupení organizují každý trimestr během velkých přestávek prodej cukrářských výrobků.

Valentinské růže

Studenti organizují prodej růží pro ty, kteří by rádi na svatého Valentina věnovali někomu růži. „Rozdávání lásky,“ jak je tato akce někdy nazývána, činí tento den velmi ojedinělým.

Halloweenská slavnost

Studenti připravují stánky s jídlem a aktivity spjaté s Halloweenem.

Rozloučení se 6.ročníkem a oslava „Posledního zvonění“

Studentská rada pořádá pro celou školu piknik s grilováním na rozloučenou se studenty 6.ročníku.


Pozice v knihovně

Role studentského knihovníka obnáší

Zodpovídat za malý úsek knihovny

Pomoc při zpracovávání nových knih

 Být aktivním čtenářem – doporučovat a propagovat konkrétní tituly

 Vytvářet kvízy k novým knihám

 Tvořit propagační výstavy k akcím organizovaných knihovnou

 Pomáhat se zácvikem nových studentských knihovníků